Like cảm thấy phim hay
Tải Phim Phóng to Tắt đèn AutoNext: On
- Ngày 22/07/2014, VNPT-I thông báo kế hoạch sửa chữa tuyến S1H trên cáp AAG như sau:
+ Thời gian dự kiến bắt đầu sửa chữa: 17h ngày 25/07/2014.
+ Thời gian dự kiến hoàn thành mối nối đầu tiền: 3h ngày 26/07/2014.
+ Thời gian dự kiến hoàn thành mối nối cuối cùng: 11h ngày 28/07/2014.
+ Thời gian dự kiến hoàn thành sửa chữa: 11h ngày 30/07/2014.

  • Server YouTuBe
    01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30-END 
  • Server YouTuBe
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30-End 

  • Bình Luận